cauta   
HomeDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de ActivitateContact
Statutul PNŢCDInscrie-te in PNCTDFormulare
Statutul PNŢCD

Capitolul VII
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIIDISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE Art.1. Desemnarea candidaţilor la funcţii publice (1)  În cazul candidaturilor pentru funcţii publice care se ocupă pr ...
Capitolul VI
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIPATRIMONIUL PARTIDULUI Art.1. Gestionarea patrimoniului (1)  Gestionarea patrimoniului Partidului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut şi reg ...
Capitolul V
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VALTE FORURI ALE PARTIDULUI Secţiunea I  FORURILE EXECUTIVE Art.1. Secretariatul general (1)  Secretariatul general al partidului are următoarele atribuţii: a)  ...
Capitolul IV
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IVFORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII COMUNE Art.1. Forurile de conducere 1  Partidul, la nivel naţional şi al structurilor organizator ...
Capitolul III
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIIORGANIZAŢIILE PARTIDULUI Art.1. Organizaţiile Partidului 1  Partidul este organizat la nivel naţional, fiind constituit din următoarele organizaţii teritoria ...
Capitolul II
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIMEMBRII PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Membrii 1  Poate deveni membru al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, ...
Capitolul I
Vineri, 08 Ianuarie 2010
STATUTUL Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat CAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALE PREAMBUL Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, den ...


Cele mai

 

Capitolul II

Vineri, 08 Ianuarie 2010CAPITOLUL II
MEMBRII PARTIDULUI

Secţiunea I  DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Membrii

1  Poate deveni membru al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a        este cetăţean român;

b       a împlinit vârsta de 18 ani;

c        aderă la valorile, principiile, doctrina şi Programul Partidului şi militează pentru realizarea obiectivelor acestuia;

d       se angajează să respecte statutul şi disciplina Partidului;

e       are un comportament moral şi demn în viaţa politică şi privată.

2  Nu poate deveni membru al Partidului persoana care:

a        a fost condamnată pentru infracţiuni de drept comun la o pedeapsă privativă de libertate, fără a beneficia de amnistie sau de reabilitare, în condiţiile legii penale;

b       a fost agent, ofiţer eventual sub acoperire în instituţii ale statului sau colaborator al securităţii, ca poliţie politică, a făcut parte din guvernele comuniste, din Marea Adunare Naţională, din structurile de conducere ale PCR, din aparatul salarizat central sau teritorial al PCR, din aparatul central al organizaţiilor de masă şi profesionale, din consiliile sau comitetele politice ale armatei sau ministerului de interne, Departamentului Securităţii Statului sau echivalente ale acestora cu alte denumiri în diverse perioade ale regimului comunist sau au fost magistraţi care au pronunţat sentinţe de condamnare în fapt din motive politice;

c        are interdicţie judecătorească definitivă privind exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti;

d       se găseşte în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege.

Art.2. Aderenţii

Poate deveni aderent al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a        a împlinit vârsta de 16 ani;

b       aderă la valorile şi principiile Partidului;

c        nu se încadrează in nici una din prevederile Art.8. 2 .

Art.3. Membrii de onoare

Membrii Partidului care prin activitatea lor în Partid s-au remarcat în mod deosebit, dar nu mai pot depune o activitate politică susţinută, pot fi distinşi cu demnitatea de membru de onoare al Partidului, prin hotărârea Comitetului Naţional de Conducere, cu avizele Biroului Naţional de Conducere şi a Biroului Senatului, la propunerea preşedintelui Partidului şi a membrilor de onoare.

Art.4. Activitatea membrilor Partidului

1  Membrii partidului pot face parte dintr-o singură organizaţie teritorială, de acelaşi nivel, în care îşi desfăşoară activitatea.

2  Fiecare membru poate activa în cel mult una din organizaţiile speciale.

3  Activitatea fiecărui membru al Partidului va fi evaluată periodic, conform grilei naţionale de evaluare.

Secţiunea II  DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU SAU DE ADERENT AL PARTIDULUI

Art.5. Cererea de înscriere în Partid

Dobândirea calităţii de membru sau de aderent se face în baza aprobării unei cereri de înscriere adresată organizaţiei de apartenenţă, care poate fi:

a        organizaţia locală în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa;

b       organizaţia locală în raza căreia solicitantul îşi desfăşoară activitatea profesională sau de studiu.

Art.6. Aprobarea cererii

1  Cererea de înscriere este supusă aprobării biroului de conducere al organizaţiei de apartenenţă, care trebuie să se pronunţe asupra ei în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

2  Data la care se aprobă cererea reprezintă data înscrierii în partid.

3  În cazul respingerii cererii, decizia se va comunica solicitantului în termen de şapte zile.

Art.7. Contestarea deciziilor de aprobare sau de respingere

1  Împotriva deciziei de aprobare a cererii, orice membru poate formula contestaţie în termen de 15 zile de la data aprobării cererii, care se judecă de biroul judeţean în prezenţa părţilor, în termen de 30 de zile.

2  Împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestaţie în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, care se judecă de biroul judeţean, în prezenţa contestatarului, în termen de 30 de zile.

Art.8. Dobândirea calităţii de membru sau de aderent în caz de comasare

În cazul comasării partidului cu alt partid, dobândirea calităţii de membru sau aderent şi vechimea în partid se stabilesc conform protocolului de comasare.

Art.9. Cererea de transfer

Cererea de transfer în altă organizaţie va fi însoţită de avizul organizaţiei de provenienţă şi se adresează noii organizaţii de apartenenţă, în condiţiile prevăzute la Art.12.

Secţiunea III  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ŞI ADERENŢILOR PARTIDULUI

Art.10. Drepturi

1           Membrii partidului au următoarele drepturi:

a        să aibă iniţiative cu caracter politic sau de îmbunătăţire a activităţii structurii organizatorice din care fac parte, care să fie dezbătute de forurile de conducere competente;

b       să-şi exprime opiniile în mod liber în toate problemele supuse dezbaterii, în cadrul structurilor de partid din care fac parte;

c        să participe la toate activităţile organizate de partid şi la adoptarea hotărârilor forurilor din care fac parte;

d       să aibă acces la informaţiile privitoare la activitatea partidului şi la hotărârile forurilor de conducere ale acestuia;

e       să aleagă persoane în funcţii de conducere în partid, dacă au o vechime de cel puţin trei luni în partid;

f         să fie aleşi în funcţii de conducere în partid, în condiţiile de vechime şi de cumul limitat prevăzute de regulamentul partidului;

g        să fie aleşi sau desemnaţi în funcţii publice.

2   Aderenţii au următoarele drepturi:

a        să fie informaţi despre proiectele desfăşurate de organizaţia locală din care fac parte şi consultaţi asupra activităţilor în care sunt implicaţi;

b       să supună dezbaterii comitetului organizaţiei locale din care fac parte iniţiative de acţiune politică şi civică;

c        să solicite, conform statutului partidului, dobândirea calităţii de membru;

d       să primească din partea partidului tot sprijinul pe care acesta îl poate da pentru îndeplinirea sarcinilor agreate;

e       să renunţe la calitatea de aderent în orice moment, cu efect imediat.

Art.11. Obligaţii

1  Membrii partidului au următoarele obligaţii:

a        să cunoască principiile, doctrina, programul şi să le promoveze în activitatea pe care o desfăşoară;

b       să cunoască şi să respecte statutul Partidului, codul de conduită şi regulamentele interne;

c        să respecte şi să îndeplinească hotărârile adoptate de forurile Partidului;

d       să contribuie la promovarea imaginii Partidului;

e       să participe la activităţile desfăşurate de organizaţiile de apartenenţă şi în forurile din care fac parte;

f         să exercite cu competenţă şi cinste funcţiile publice în care au fost aleşi sau numiţi şi să informeze organizaţia pe care o reprezintă, cu privire la modul de exercitare a funcţiei respective;

g        să reprezinte şi să susţină poziţiile Partidului în activitatea depusă în orice funcţie obţinută prin sprijinul politic al Partidului;

h       să nu ia atitudini publice împotriva poziţiilor oficiale ale Partidului;

i         să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern;

j         să respecte legislaţia în vigoare şi normele de comportare morală în Partid şi în societate;

k       să plătească cotizaţia trimestrial.

2  Membrii Partidului care nu sunt la zi cu plata cotizaţiei pierd dreptul de vot şi nu pot fi aleşi în nici o funcţie. Se consideră plată la zi a cotizaţiei, achitarea acesteia până la nivelul trimestrului anterior, inclusiv.

3  Aderenţii Partidului au următoarele obligaţii:

a        să promoveze principiile şi valorile Partidului;

b       să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi regulamentului Partidului;

c        să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern, de partid, la care au acces;

d       să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activităţii sau imaginii Partidului şi care contravin poziţiilor formulate de organele de conducere ale partidului;

4  Nerespectarea sau încălcarea obligaţiilor de mai sus atrage răspunderea disciplinară cf. Art.21-Art.22.

Secţiunea IV  PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL PARTIDULUI SAU DE ADERENT

Art.12. Pierderea calităţii de membru sau de aderent

1  Calitatea de membru al Partidului se poate pierde în una din următoarele situaţii: deces, demisie, excludere sau decădere.

2  Calitatea de aderent al Partidului se poate pierde în una din următoarele situaţii: deces, demisie sau excludere.

3  În cazul comasării Partidului cu alt partid, redobândirea calităţii de membru sau aderent se face în conformitate cu protocolul de comasare.

4  Demisia din Partid este un act unilateral de voinţă cu efect imediat, care se comunică în scris organizaţiei de apartenenţă. Înscrierea unei persoane într-un alt partid constituie de drept demisie din partid.

Secţiunea V  RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art.13. Abateri disciplinare

Membrii Partidului vor răspunde disciplinar dacă:

a        nu respectă obligaţiile prevăzute de Art.18;

b       li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti;

c        falsifică, sustrag ori distrug documente ale Partidului;

d       împiedică, cu rea-credinţă, înscrierea în partid a unor noi membri;

e       comit alte fapte care dăunează activităţii, imaginii, prestigiului sau unităţii Partidului;

f         în urma evaluării periodice a activităţii în baza grilei naţionale de evaluare obţin calificativul nesatisfăcător.

Art.14. Sancţiuni

Sancţiunile care pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare sunt:

a        avertismentul scris;

b       suspendarea din funcţiile de conducere şi/sau interzicerea dreptului de a candida pentru astfel de funcţii, pe o durată cuprinsă între şase luni şi patru ani;

c        demiterea din funcţiile de conducere;

d       suspendarea disciplinară a calităţii de membru al Partidului pe o durată cuprinsă între şase luni şi doi ani;

e       retragerea sprijinului politic;

f         excluderea.

Art.15. Aplicarea sancţiunilor

1  Sancţiunile prevăzute la Art.21, se aplică în conformitate cu prevederile statutului şi ale regulamentului partidului.

2  Membrii Partidului sancţionaţi în primă instanţă sau cei care au făcut sesizarea pot face apel împotriva deciziei de sancţionare. Decizia adoptată la judecarea apelului este definitivă.

3  Un membru care deţine o funcţie de conducere la orice nivel, sancţionat în primă instanţă cu una din sancţiunile prevăzute la Art.21 lit. b - f , este considerat suspendat din orice funcţie până la judecarea apelului.

Art.16. Procedura jurisdicţională

1  Cazurile privind abaterile disciplinare, precum şi diferendele dintre membrii Partidului se judecă de către birourile de conducere şi juriile de onoare, disciplină şi arbitraj.

2  În toate fazele procedurii jurisdicţionale se asigură dreptul de apărare al persoanei în cauză şi invitarea acesteia, a altor persoane folositoare soluţionării cauzei şi a forurilor implicate, la şedinţele de judecată.

Hotărârile forurilor jurisdicţionale se iau cu votul majorităţii membrilor care le compun.

DOWNLOAD
Statutul PNTCD
Ultimele


SATU MAREDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de Activitate
Servicii de Gazduire Web si Inregistrare Domenii prin Claus Web srl, Satu Mare, 440080, Corvinilor, 5/D8, tel/fax: +40.261768580