cauta   
HomeDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de ActivitateContact
Statutul PNŢCDInscrie-te in PNCTDFormulare
Statutul PNŢCD

Capitolul VII
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIIDISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE Art.1. Desemnarea candidaţilor la funcţii publice (1)  În cazul candidaturilor pentru funcţii publice care se ocupă pr ...
Capitolul VI
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIPATRIMONIUL PARTIDULUI Art.1. Gestionarea patrimoniului (1)  Gestionarea patrimoniului Partidului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut şi reg ...
Capitolul V
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VALTE FORURI ALE PARTIDULUI Secţiunea I  FORURILE EXECUTIVE Art.1. Secretariatul general (1)  Secretariatul general al partidului are următoarele atribuţii: a)  ...
Capitolul IV
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IVFORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII COMUNE Art.1. Forurile de conducere 1  Partidul, la nivel naţional şi al structurilor organizator ...
Capitolul III
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIIORGANIZAŢIILE PARTIDULUI Art.1. Organizaţiile Partidului 1  Partidul este organizat la nivel naţional, fiind constituit din următoarele organizaţii teritoria ...
Capitolul II
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIMEMBRII PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Membrii 1  Poate deveni membru al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, ...
Capitolul I
Vineri, 08 Ianuarie 2010
STATUTUL Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat CAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALE PREAMBUL Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, den ...


Cele mai

 

Capitolul IV

Vineri, 08 Ianuarie 2010CAPITOLUL IV
FORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI

Secţiunea I  DISPOZIŢII COMUNE

Art.1. Forurile de conducere

1  Partidul, la nivel naţional şi al structurilor organizatorice, are preşedinte şi următoarele foruri de conducere:

a        adunarea generală a membrilor sau a delegaţilor acestora;

b       comitetul de conducere;

c        biroul de conducere.

2  La acelaşi nivel organizatoric, forurile de conducere inferioare asigură conducerea partidului conform hotărârilor forurilor de conducere superioare, între întrunirile acestora. Forurile superioare pot exercita atribuţiile forurilor inferioare, la acelaşi nivel.

3  Gestiunea financiară a organizaţiilor partidului se ţine la nivel central, judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti. Cu aprobarea conferinţei judeţene, se pot ţine gestiuni financiare la nivelul organizaţiei municipale reşedinţă a judeţului.

4  Mandatul preşedinţilor şi al forurilor de conducere centrale, ale organizaţiilor judeţene, de sector şi ale municipiului Bucureşti este de patru ani. Ceilalţi preşedinţi şi celelalte foruri de conducere au mandatul de doi ani.

5  Mandatul preşedintelui, al biroului de conducere şi al comitetului de conducere, la orice nivel, încetează după dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al biroului de conducere respectiv.

6  Forurile de conducere se convoacă în şedinţe ordinare şi extraordinare.

7  În cazul comasării Partidului cu alte partide, mărimea, structura şi procedura de alcătuire a forurilor de conducere sunt stabilite în conformitate cu protocolul de comasare, pe durata de aplicare a acestuia.

Art.2. Adunările generale ale membrilor sau ale delegaţilor acestora

1  Partidul are ca foruri supreme de conducere, la toate nivelurile organizatorice, adunările generale ale membrilor sau ale delegaţilor acestora, denumite: congresul Partidului, conferinţe şi adunări generale.

2  Adunările generale de alegeri se convoacă, la toate nivelurile, în cel mult şase luni după alegerile parlamentare, în aceeaşi perioadă, chiar dacă durata mandatului nu a fost îndeplinită.

3  Adunările generale ale membrilor Partidului din organizaţii şi filiale îi cuprind pe toţi membrii cu drept de vot din respectivele organizaţii sau filiale.

4  Adunările generale ale delegaţilor membrilor Partidului congres şi conferinţe cuprind delegaţi de drept şi delegaţi aleşi din rândul membrilor cu drept de vot.

5  Adunările generale ordinare se convoacă de birourile de conducere organizate la nivelul respectiv.

6  Adunările generale extraordinare se convoacă de forul imediat inferior cu votul majorităţii membrilor, de forurile următoare cu 2/3 din numărul membrilor acestora, după caz, de un for de conducere de la nivelul superior, ori de 1/3 din numărul organizaţiilor sau filialelor reprezentate.

7  Data, ora şi locul de desfăşurare sunt stabilite de cel care convoacă adunarea, în conformitate cu statutul, iar în cazul adunărilor generale de alegeri, data se stabileşte cu acordul biroului de conducere superior.

8  Competenţa organizării adunărilor generale la toate nivelurile aparţine birourilor de conducere în funcţie.

9  Adunările generale sunt statutare dacă la prima convocare participă majoritatea membrilor, respectiv a delegaţilor cu drept de vot. La a doua convocare adunările generale sunt statutare indiferent de numărul celor prezenţi. La prima convocare se comunică şi data celei de a doua convocări. Hotărârile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi.

Art.3. Comitetele de conducere

1  La nivel central şi al organizaţiilor judeţene şi locale cu un număr de membri de peste trei ori mai mare decât numărul de consilieri locali funcţionează comitete de conducere, ca foruri care asigură conducerea între întrunirile adunărilor generale.

2  Comitetele de conducere se întrunesc în şedinţe ordinare trimestriale, la convocarea birourilor de conducere.

3  Comitetele de conducere se întrunesc în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea birourilor de conducere cu votul a 2/3 din numărul membrilor, cu votul a 1/3 din numărul membrilor comitetului, la solicitarea a 1/3 din numărul de organizaţiilor reprezentate, prin hotărârile birourilor de conducere ale acestora, ori la convocarea unui for de conducere de nivel superior.

4  Preşedinţii organizaţiilor pot desemna înlocuitori în cazul în care nu pot participa motivat la şedinţa comitetului în care sunt membri.

5  Şedinţele comitetelor de conducere sunt statutare la prima convocare dacă participă majoritatea membrilor care le compun, iar la a doua convocare indiferent de numărul celor prezenţi. La prima convocare se comunică şi data celei de-a doua convocări. Hotărârile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi, dacă statutul nu prevede altfel.

Art.4. Birourile de conducere

1  La nivel central, al organizaţiilor şi filialelor din Partid, sunt alese birouri de conducere, ca foruri politice cu caracter executiv.

2  Coordonează activitatea organizaţiilor la nivelurile teritoriale inferioare şi a organizaţiilor speciale la acelaşi nivel.

3  Răspund solidar cu preşedintele pentru rezultatele activităţii politice desfăşurate în organizaţie atât în faţa comitetului şi adunării generale la acelaşi nivel, cât şi în faţa forurilor de conducere de la nivelurile superioare.

4  Birourile de conducere sunt formate din preşedinte, prim-vicepreşedinte, secretar şi vicepreşedinţi şi au un număr impar de membri aleşi, care este stabilit de adunările generale, în limitele prevăzute de statut.

5  Membrii birourilor de conducere organizate în plan teritorial vor avea domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

6  Birourile de conducere se întrunesc în şedinţe ordinare bilunare – cu excepţia biroului naţional de conducere, care se întruneşte lunar – la convocarea preşedintelui biroului şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, a 1/3 din numărul membrilor care le compun sau a unui for de conducere de la nivelul superior.

7  Şedinţele birourilor de conducere sunt statutare dacă la ele participă majoritatea membrilor care le compun, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor acestora, dacă statutul nu prevede altfel.

Art.5. Preşedinţii

1  În fruntea Partidului, a organizaţiilor şi filialelor acestuia, sunt aleşi preşedinţi, care asigură conducerea operativă între şedinţele birourilor de conducere.

2  Preşedintele:

a        prezidează şedinţele forurilor la care participă;

b       poate invita la şedinţa biroului orice membru al partidului;

c        cu acceptul biroului, poate revoca sau înlocui membri ai acestuia înlocuindu-i cu alţi membri ai partidului; numărul schimbărilor pe toată durata mandatului nu poate depăşi jumătate din numărul membrilor biroului ales.

3  Preşedinţii răspund pentru rezultatele activităţii politice desfăşurate în organizaţie atât în faţa comitetului şi adunării generale la acelaşi nivel, cât şi în faţa forurilor de conducere şi preşedinţilor de la nivelurile superioare.

4  La orice nivel în Partid poate fi ales de către adunarea generală, conferinţă sau congres, pe viaţă, ca preşedinte de onoare, un membru care a îndeplinit cel puţin un mandat funcţia de preşedinte la nivelul respectiv, dacă a avut o activitate meritorie în îndeplinirea funcţiei. Preşedintele de onoare participă cu drept de vot deliberativ la şedinţele forurilor de conducere existente la nivelul respectiv.

Secţiunea II  FORURILE DE CONDUCERE ALE ORGANIZAŢIILOR TERITORIALE

Art.6. Adunarea generală a organizaţiei locale

Adunarea generală a organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

d       dezbate şi aprobă raportul biroului de conducere şi analizează activitatea întregii organizaţii de la precedenta Adunare generală şi aprobă direcţiile şi programul de acţiune pentru etapa următoare;

e       stabileşte măsurile de realizare a programului şi politicii Partidului, ca şi a hotărârilor conducerii organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti la nivel local;

f         dezbate orice problemă care este de competenţa organizaţiei şi adoptă hotărâri privind activitatea acesteia;

g        alege preşedintele, biroul şi comitetul de conducere ale organizaţiei;

h       dezbate raportul financiar pentru anul care a trecut, dă descărcare de gestiune financiară pentru execuţia bugetară şi adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor, în cazul organizaţiilor locale care au gestiune financiară.

Art.7. Comitetul de Conducere Local

1  Comitetul de Conducere Local are următoarele atribuţii:

a        stabileşte măsurile de realizare a programului şi politicii Partidului la nivel local;

b       dezbate orice problemă de competenţa organizaţiei şi adoptă hotărâri privind activitatea acesteia;

c        propune biroului judeţean candidaţi pentru alegerile în consiliul judeţean;

d       duce la îndeplinire orice alte prevederi din statut sau misiuni încredinţate de conducerea centrală, judeţeană ori de adunarea generală;

e       adoptă strategia desfăşurării campaniei electorale la nivel local;

f         aprobă lista propusă de birou sau, dacă o respinge, alege candidaţii pentru alegerile locale;

g        alege delegaţii la conferinţa judeţeană.

2  Nu se formează comitet de conducere la organizaţiile locale cu un număr de membri sub numărul înmulţit cu trei al consilierilor locali. În acest caz, atribuţiile comitetului lit. a - e revin biroului, iar atribuţiile de la lit. f şi g revin adunării generale.

3  În cazul organizaţiilor de sector al municipiului Bucureşti, precum şi al organizaţiilor care au gestiune financiară, comitetul:

a        aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al organizaţiei, propus de biroul de conducere;

b       alege comisia de cenzori a organizaţiei.

4  Comitetele de conducere ale organizaţiilor de sector al municipiului Bucureşti:

a        aleg delegaţii la Congres, în limita normei de reprezentare stabilită;

b       propun candidaţi pentru alegerile parlamentare şi pentru administraţia publică centrală.

5  Comitetul de Conducere Local are următoarea componenţă:

a        membrii biroului de conducere al organizaţiei;

b       membrii de onoare ai partidului care fac parte din organizaţie;

c        membrii organizaţiei care coordonează subdiviziunile acesteia;

d       parlamentarii, primarul, viceprimarul, consilierii locali şi judeţeni care fac parte din organizaţie;

e       preşedinţii filialelor locale ale senatului şi organizaţiilor speciale, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de organizare statutare;

f         un număr de membri aleşi egal cu numărul consilierilor locali.

Art.8. Biroul de Conducere Local

1  Biroul de Conducere Local sau de sector are următoarele atribuţii:

a        coordonează activitatea politică a organizaţiilor şi filialele componente între întrunirile Comitetului de Conducere Local;

b       validează sau invalidează ori infirmă alegerile din filialelor organizaţiilor speciale sau ale senatului local;

c        primeşte cererile de înscriere în Partid şi înmânează membrilor organizaţiei carnetul de membru al Partidului, cu respectarea prevederilor capitolului II şi decide în primă instanţă cu privire la cererile de înscriere în organizaţia locală de partid;

d       ţine evidenţa membrilor şi urmăreşte încasarea cotizaţiilor şi a celorlalte contribuţii ale membrilor, stabilite de organele competente prin regulamentul Partidului;

e       judecă în primă instanţă cazurile privind abaterile membrilor organizaţiei care nu fac parte din birou, instanţa de apel fiind juriul de onoare şi disciplină judeţean;

f         studiază problemele cetăţenilor şi le transmite autorităţilor locale, în vederea soluţionării lor;

g        informează conducerea organizaţiei judeţene cu privire la problemele care depăşesc competenţa organizaţiei;

h       prezintă periodic rapoarte de activitate şi alte date solicitate de conducerea organizaţiei judeţene;

i         desemnează reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare şi ale circumscripţiilor locale şi asigură prezenţa lor la procesul de votare;

j         organizează şi conduce campania electorală în aria sa de acoperire;

k       propune candidaturile pentru alegerile locale;

l         numeşte şeful campaniei electorale locale;

m     coordonează activitatea reprezentanţilor Partidului în structurile administraţiei publice locale;

n       asigură informarea Biroului de Conducere Judeţean asupra evenimentelor petrecute şi acţiunilor desfăşurate pe plan local;

o       stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale organizaţiei locale şi efectuează angajări şi concedieri.

p       comunică Biroului  de Conducere Judeţean rezultatele alegerilor;

q       face propuneri pentru numirea membrilor Partidului în funcţii publice la nivel local;

r        duce la îndeplinire sarcinile şi deciziile forurilor de conducere superioare ierarhic.

2  Biroul de Conducere Local se compune din 3 - 7 membri, în funcţie de mărimea organizaţiei.

3  Biroul de Conducere de sector al municipiului Bucureşti se compune din 3 - 11 membri şi are următoarele atribuţii:

a        asigură ţinerea evidenţei membrilor pe care o transmite secretariatului general, actualizând-o trimestrial;

b       administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale organizaţiei;

c        stabileşte cotizaţiile pentru toate categoriile de membri ai organizaţiei;

d       desemnează reprezentantul Partidului în biroul electoral al sectorului;

e       urmăreşte încasarea la secretariatul organizaţiei de sector a cotizaţiilor şi donaţiilor.

Art.9. Preşedintele organizaţiei locale

1  Preşedintele are următoarele atribuţii:

a        conduce activitatea organizaţiei locale;

b       convoacă în şedinţe biroul organizaţiei;

c        prezidează şedinţele biroului şi comitetului la care participă şi le informează cu privire la activitatea pe care o desfăşoară;

d       numeşte cu aprobarea biroului coordonatorii subdiviziunilor organizaţiilor;

e       participă la toate convocările forurilor de conducere la nivel superior;

f         informează permanent conducerea organizaţiei judeţene şi forurile de conducere ale organizaţiei cu privire la activitatea acesteia;

g        depune listele de candidaţi, după prealabila aprobare a biroului organizaţiei judeţene.

2  Preşedinţii organizaţiilor care au gestiune financiară proprie conduc activitatea financiară a organizaţiei.

Art.10. Conferinţa judeţeană

1  Conferinţa judeţeană are următoarele atribuţii:

a Statutul PNTCD
Ultimele


SATU MAREDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de Activitate
Servicii de Gazduire Web si Inregistrare Domenii prin Claus Web srl, Satu Mare, 440080, Corvinilor, 5/D8, tel/fax: +40.261768580